Bugun...
AİLE HEKİMLİĞİ 2014 YILI 6. EK YERLEŞTİRME
Tarih: 11-07-2014 14:37:00 + -


KARAMAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 6. EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI

AİLE HEKİMLİĞİ 2014 YILI 6. EK YERLEŞTİRME

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği İlimizde 15/01/2008 tarihinde başlanan aile hekimliği uygulamasında boş olan 4 (dört) aile hekimliği  pozisyonu için ek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri  Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre 17/07/2014 tarihinde saat 14:30’ da Aile Hekimliği Yerleştirme Komisyonu huzurunda Karaman Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. Başvurular; 16/07/2014 Çarşamba günü saat 12:30’ da sona erecektir.
17/07/2014 tarihinde ek yerleştirme işlemi sonucunda yerleşen hekimler 01/08/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayacaklar ve 01/08/2014 tarihinde göreve başlayacaklardır.
            “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 5 inci fıkrasında “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz” denilmektedir.
Tercih alım ilanı Karaman Halk Sağlığı Müdürlüğünün internet sayfasından ilan edildiği tarih itibari ile tebliğ yerine geçerlidir.
Müracaatların şahsen yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Karaman Halk Sağlığı Müdürlüğünün internet sayfasında ilanen duyurulmak üzere yayınlanacaktır.
İlanda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
30/12/2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince; sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve yetmişbeş yaşından gün almamış olmaları gerekir. Altmışbeş yaşın üzerinde olanlar ile sözleşme imzalanabilmesi için, sağlık durumunun aile hekimi ve aile sağlığı elemanı görevini yapmasına engel teşkil etmeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu alma şartı aranır.
Aile hekimliği açısından cezalı durumda olanların başvuruları geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
Karaman İlinde kamu görevlisi olarak yeni göreve başlayacak olanların başvuruları, başvuru anında bahsi geçen görevlerine henüz resmen başlangıçlarını yapmamış olmaları halinde, geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
 
yerleştirme işlemi ile ilgili açıklama
 
1) Aile hekimliği ek yerleştirme işlemi, yukarıda bahsedilen Yönetmeliğin ilgili maddeleri dikkate alınarak yapılacaktır.
            2) Yerleştirme işlemine, adayın kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanlar noterden “Karaman İli Aile Hekimliği Ek Yerleştirme gününde sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini ……….kimlik nolu …………….ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  katılabilir.
            3) Yerleştirme salonuna başvuruda bulunan adaylar kimlik kontrolü ile komisyonun belirleyeceği sayıda gruplar halinde alınacaktır.
            4) Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyebilir veya hakkından feragat edebilir.
            5) Boşalan aile hekimliği birimini  seçen hekim, aile sağlığı merkezinde tahsis edilen poliklinik odasını da seçmiş olacaktır.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 05/11/2012 tarih ve B.10.1HSK.06.00.00/000/929 sayılı “aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri” konulu yazısınca;

 Sağlık Bakanlığı  ve bağlı kuruluşları dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli aile hekimi / aile sağlığı elemanı olmak üzere müracaat eden personel, kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.

Halen sözleşmeli aile hekimi / aile sağlığı elemanı olarak görev yapan ve zımni olarak aile hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları sözleşmeli olduğu müddetçe ve sözleşme yenilenirken de korunacaktır.

Aile hekimliği uygulamasında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden ve bu nedenle de aile hekimliği uygulamasında görev almasında sakınca bulunan personelin dosyaları Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna gönderilerek, Kurumca muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının  26/03/2013 tarih ve 99858683/010/34050 sayılı “aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri” konulu yazısınca

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları kadrolarında çalışan aile hekimliği uzmanı hekimlerin  aile hekimliğine geçişlerine muvafakat verilmiş olup bu hekimlerin aile hekimliğine başvurularında ayrıca muvafakat verilmesi aranmayacaktır. Tıp fakültesinden mezuniyeti üzerinden en az 25 yıl geçmiş diğer uzman hekimlere muvafakat verilip verilmeyeceğine kadrosunun bulunduğu kurumun teklifi üzerine ilgisine göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı veya Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce karar verilecektir. Bunların dışındaki uzman hekimlere ise muvafakat verilmemiştir.

Aile hekimi olmak isteyen pratisyen hekimler ile aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personel için ilin hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak muvafakat verilip verilmeyeceğine, personelin kadrosunun bulunduğu Kuruma göre il sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü veya kamu hastaneleri birliği genel sekreterliğince karar verilecektir.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının  03/04/2013 tarih ve 99858683/045/37117 sayılı “muvafakat” konulu yazısınca;

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunan (başka birimlerde geçici görevli olanlar dahil) ve aile hekimi olmak isteyen bütün pratisyen hekimler ile aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personele muvafakat verilmiş olup bu personelin aile hekimliliğine başvurularında halk sağlığı müdürlüğünce ayrıca bir değerlendirme yapılmayacaktır.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 23/09/2013 tarih ve 99858683/2013.5679.104296 sayılı “aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri” konulu yazısınca;
-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu kapsamında Devlet hizmet yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadrosunun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.
 
YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYULACAK ÖNCELİK SIRALAMASI
 
           İlimizde aile hekimliği pozisyonlarına yerleştirme işlemi ilgili yönetmelik çerçevesinde aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır:
a) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri: bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.
b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.
c) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştimede kullanılmak şartı ile; yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi fesh edilen aile hekimleri 25/01/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler, il sağlık müdürü ve halk sağlığı müdürü olarak fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler.
ç) Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.
           d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.
Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır.
 
 POZİSYON BOŞALMASI SONUCU EK YERLEŞTİRME  YAPILACAK OLAN  AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ
                                                  

SIRA NO

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ

A.H.B KODU

A.H.B NÜFUSU

MOBİL NÜFUS

ASM GRUBU

ASE DURUMU

1

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi

Kızılyaka  Aile Sağlığı Merkezi

Merkez 49 Nolu AHB

70.01.49

1729

1298

Yok

Var

2

Ermenek Toplum Sağlığı Merkezi

Kazancı  Aile Sağlığı Merkezi

Ermenek 10 Nolu AHB

70.04.10

2118

841

Yok

Var

3

Sarıveliler
Toplum Sağlığı Merkezi

Sarıveliler
Aile Sağlığı Merkezi

Sarıveliler 1 Nolu AHB

70.06.01

2244

_

Yok

Var

4

Sarıveliler
Toplum Sağlığı Merkezi

Sarıveliler
Aile Sağlığı Merkezi

Sarıveliler 5 Nolu AHB

70.06.05

2397

697

Yok

Var

 
KARAMAN İLİNDE 2014-5. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE MÜRACAAT EDECEK HEKİMLERDEN İSTENİLEN BELGELER
 
a.listesinde olan hekimlerden istenecek belgeler;
 
1.Başvuru formu.
2.Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeni ile fesih edildiğini gösterir onaylı belge (Destek Hizmetleri Şubesinden alınacaktır).
3.Göreve başlama belgesi (Askerlik dönüşü veya doğum sonrası).
4.Destek Hizmetleri Şubesinden onaylı PBS (Hizmet Puanı Dökümü) çıktısı.
5.Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi.
 
b.listesinde olan hekimlerden istenecek belgeler;
 
1.Başvuru formu.
2.Destek Hizmetleri Şubesinden onaylı PBS (Hizmet Puanı Dökümü) çıktısı.
3.Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi.
4.Son bir yıl içerisinde aile hekimliği yapıp istifa edenler için bu görevlerinden usulüne uygun olarak istifa ettiklerini gösterir belge (Destek Hizmetleri Şubesinden alınacaktır).
5.Destek Hizmetleri Şubesinden çalıştığı pozisyonda fiilen bir yılını tamamladığına dair onaylı belge (Halen çalışan aile hekimleri için).
 
 c.listesinde olan hekimlerden istenecek belgeler;
 
1.Başvuru formu.
2.Destek Hizmetleri Şubesinden onaylı PBS (Hizmet Puanı Dökümü) çıktısı.
3.Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi.
4.Destek Hizmetleri Şubesinden çalıştığı pozisyonda fiilen bir yılını tamamladığına dair onaylı belge (Halen çalışan aile hekimleri için).
 
d.listesinde olan hekimlerden istenecek belgeler;
 
1.Başvuru formu.
2.Destek Hizmetleri Şubesinden onaylı PBS (Hizmet Puanı Dökümü) çıktısı.
3.Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi.
4.Son bir yıl içerisinde aile hekimliği yapıp istifa edenler için bu görevlerinden usulüne uygun olarak istifa ettiklerini gösterir belge (Destek Hizmetleri Şubesinden alınacaktır).
5.Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası  fotokopisi (Kurum yetkilisinden veya noterden onaylı).
6.Muvafakat belgesi (Kadrosu Halk Sağlığı Müdürlüğü dışında olan hekimler, kadrosunun bulunduğu kurumlarından muvafakat alacaklardır, yalnızca muvafakat verilenler yerleştirme işlemine alınacaktır.)
  
 
Dr. Ali Rıza ALTUNSOY
Halk Sağlığı Müdürü
Bu haber 3118 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SAĞLIK HABERLERİ